Algemene voorwaarden


Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Amsterdam:  34113397

  

Artikel 1   Algemeen

Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op alle  offertes, overeenkomsten  of andere door  Afterzone.Com  verrichte  handelingen,  tenzij  hiervan  schriftelijk  uitdrukkelijk  wordt afgeweken.

 

Artikel 2   Aanbieding en offerte

Alle  door  de  opdrachtnemer  uitgebrachte  offertes/aanbiedingen  zijn  vrijblijvend.  Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders afgesproken, een geldigheidsuur van een maand. Aanvaardig van de offerte/aanbieding en van wijzigingen en/of aanvullingen geschiedt door een schriftelijke- of een ander als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van de opdrachtgever.

 

Artikel  3   Detachering

Ingeval  Afterzone.Com medewerkers gedurende  een  bepaalde  periode  detacheert  op  locatie van  een  opdrachtgever  dan  verbindt  de  opdrachtgever  zich  geen  door  Afterzone.Com  te leveren medewerkers in dienst te nemen  of anderszins buiten Afterzone.Com om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht  waarbij de medewerker was ingezet.

Bij  ziekte,  anders  dan  regulier,  draagt  Afterzone.Com  zorg  voor  vervanging  binnen  redelijke termijn.

 

Artikel 4   Facturering en betaling

Betaling  van  de  vergoeding  geschiedt  op  basis  van  maandelijkse  afrekening  voor abonnementen en variabele kosten hieruit voortvloeiend.

Ingeval  van  detachering  wordt  een  factuurcyclus  aangehouden  van  4  (vier)  weken.  Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag van volledige  voldoening  een  rentevergoeding  verschuldigd,  gelijk  aan  de  wettelijke  rente,  per maand of een gedeelte daarvan. Alle voor de inning van de vordering gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, kunnen op de opdrachtgever worden verhaald. 

 

Artikel 5   Prijsaanpassing

Afterzone.Com is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde bedragen één keer per jaar per 1 januari aan te passen, volgens  het CPI  consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2006 = 100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar –op- jaar methode. Afterzone.Com stelt de opdrachtgever uiterlijk 2 maanden voorafgaand schriftelijk in kennis.

 

Artikel 6  Geheimhouding 

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten  informatie  die  zij  van  de  wederpartij  hebben  verkregen.  Zij  zullen  hiertoe  alle redelijkerwijs  te  nemen  voorzorgsmaatregelen  treffen,  onder  meer  door  de  medewerkers geheimhouding op te leggen.

 

Artikel 7   Beëindiging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De opzegtermijn bedraagt twee maanden, ingaande op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. 

 

Artikel 8  Overmacht

Wanneer  Afterzone.Com  de  met  opdrachtgever  gesloten  overeenkomst  als  gevolg  van overmacht niet op correcte wijze kan nakomen, heeft Afterzone.Com het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

 Artikel 9   Wanprestatie

Ingeval  opdrachtgever  in  gebreke  blijft  te voldoen aan enige  verplichting,  voortvloeiend uit de door  hem  met  Afterzone.Com  gesloten  overeenkomst,  heeft  Afterzone.Com  het  recht  de uitvoering van  de  overeenkomst op te  schorten  of  de  overeenkomst geheel  of  gedeeltelijk  te ontbinden,  zonder dat  opdrachtgever  recht  heeft  op  vergoeding  van  de  hieruit voortvloeiende schade.

Alle  kosten  welke  voor  Afterzone.Com  ontstaan  als  gevolg  van  de  omstandigheid  dat  de opdrachtgever  zijn  verplichtingen  uit de  overeenkomst niet nakomt,  zijn  voor  rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 10   Aansprakelijkheid

Afterzone.com is slechts aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks aan haar is toe te rekenen. Indien en voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afterzone.com jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat overeenkomt met de totale vergoeding die opdrachtgever over een periode van drie maanden aan Afterzone.com verschuldigd is voor haar dienstverlening, met een maximum van €30.000,-.De aansprakelijkheid van Afterzone.com vervalt indien de opdrachtgever niet binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden met het voorval dat tot de aansprakelijkheid leidt, opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk heeft gesteld.

.

 

Artikel 11  Geschillen

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de algemene voorwaarden tussen partijen  ontstaan, waaronder  begrepen  die  welke  slechts  door  een  van  de  partijen  worden beschouwd,  zullen  bij  uitsluiting  worden  voorgelegd  aan  de  bevoegde  rechter  in  het arrondissement waarin de hoofdvestiging van de opdrachtnemer is gevestigd.